Gå en utbildning för ADR Allmän 1.3 hos oss. Vi utbildar chefer, arbetsledare, skyddombud, och de andra som i sitt arbeta ska hantera farligt gods.


ADRutbildning.online är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL och vi erbjuder ett brett utbud av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL erbjuder öppna utbildningar på ett 30-tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

ADR

ADR-utbildningar är utbildningar som är avsedda att lära ut säkerhetsföreskrifter och krav för att transportera farligt gods på väg, och att certifiera förare och andra inblandade i denna verksamhet. ADR står för "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", som på svenska betyder "Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg".

Att transportera farligt gods på väg kan vara farligt om det inte görs på rätt sätt, vilket är anledningen till att det krävs särskild utbildning och certifiering. ADR-utbildningar är uppdelade i tre kategorier: grundutbildning, vidareutbildning och fortbildning.


Grundutbildning ADR

Grundutbildningen är den första utbildningen som förare och andra inblandade i transporten av farligt gods på väg måste genomgå. Denna utbildning är en förutsättning för att kunna erhålla ADR-certifikat. Grundutbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del. I den teoretiska delen lärs det ut om farliga ämnen, klassificering av farliga ämnen, säkerhetsföreskrifter och annan relevant information. Den praktiska delen består av övningar där deltagarna får träna på att hantera farliga ämnen på ett säkert sätt.


Vidareutbildning ADR

Vidareutbildning är utbildning som ges till förare och andra inblandade som redan har genomgått grundutbildningen. Denna utbildning är obligatorisk och ska genomföras inom en viss tidsperiod efter att grundutbildningen har genomförts. Vidareutbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del. I den teoretiska delen repeteras det som har lärt ut i grundutbildningen och det lärs ut om nya riktlinjer och krav som har tillkommit sedan grundutbildningen genomfördes. Den praktiska delen består av övningar där deltagarna får träna på att hantera farliga ämnen på ett säkert sätt.

Fortbildning är utbildning som ges till förare och andra inblandade som har genomgått grund- och vidareutbildning.


Fortbildning ADR

Fortbildning är också obligatorisk och ska genomföras inom en viss tidsperiod efter att vidareutbildningen har genomförts. Fortbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del. I den teoretiska delen uppdateras deltagarna om nya riktlinjer och krav som har tillkommit sedan vidareutbildningen genomfördes, och det diskuteras erfarenheter från tidigare transporter av farligt gods på väg. Den praktiska delen består av övningar där deltagarna får träna på att hantera farliga ämnen på ett säkert sätt.

Förutom grund-, vidare- och fortbildning finns det också andra ADR-utbildningar som är avsedda för särskilda yrkesgrupper, såsom utbildningar för farligt gods-inspektörer och utbildningar för personer som hanterar farligt gods på en terminal.


Certifiering ADR

För att bli certifierad i ADR krävs att man genomgår en utbildning hos en auktoriserad utbildningsanordnare. Utbildningen kan variera i längd beroende på vilken typ av transport man planerar att utföra, men den generella utbildningen omfattar minst 28 timmar. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment och inkluderar ämnen som:

 • Lagstiftning och regelverk kring farligt gods
 • Riskbedömning och säkerhetsåtgärder
 • Hantering av farligt gods vid lastning och lossning
 • Brand- och säkerhetsåtgärder
 • Första hjälpen vid olyckor med farligt gods
 • Hantering av läckage och spill

Efter att man har genomgått utbildningen och klarat ett skriftligt prov samt praktiska moment, utfärder Transportstyrelsen ett ADR-certifikat. Certifikatet är giltigt i fem år och kan sedan förnyas genom att man genomgår en kortare uppdateringsutbildning.

För att ytterligare höja kompetensen och säkerheten för transporter av farligt gods, kan man även genomgå utbildningar som fokuserar på specifika områden inom ADR, exempelvis klassning av farligt gods, hantering av explosiva ämnen eller kemisk analys av farligt gods.

Det är viktigt att transportörer och chaufförer som hanterar farligt gods har en hög kompetensnivå och kontinuerligt uppdaterar sina kunskaper. En olycka med farligt gods kan ha mycket allvarliga konsekvenser, både för människors hälsa och för miljön. Genom att genomgå regelbundna utbildningar och vara väl förberedd kan man minimera risken för olyckor och bidra till en tryggare transport av farligt gods.

adr 1.3

Farligt gods kan vara allt ifrån batterier till bomber. Ett par exempel är bensin, gasol, spritdrycker, arsenik, fyrverkerier, sprayburkar, desinfektionsmedel och vattenförorenande ämnen. För att något skall kunna definieras som farligt gods ska den akuta risken bero på godsets kemiska eller fysikaliska egenskaper.

Kursbeskrivning

Syftet med ADR 1.3 är att genom ökade kunskaper förebygga olyckor under transport, förebygga eller begränsa skadeverkningar om en olycka skulle uppstå. Deltagarna får efter genomgången kurs kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods. Deltagarna ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna identifiera farligt gods i sin omgivning på arbetsplatsen. Deltagarna ska ha kunskap om ansvaret som är ett led i transportkedjan eller i annan hantering av farligt gods.


Målet med kursen

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

 • Vilka lagar och regler som gäller
 • Undantag för farligt gods
 • Hur olyckor kan förebyggas under transport
 • Hur skadeverkningar kan begränsas
 • Vad är farligt gods
 • Ansvar farligt gods


Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och de som i sitt arbete ska hantera farligt gods.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper behövs


Tid

1 dag

Prisinformation

2495 SEK exkl. moms

Copyright © Alla rättigheter förbehållna