ADR ONLINE

2495 SEK/ person

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för gods som, om det inte hanteras rätt under transport, riskerar att orsaka skador i sin omgivning, på såväl människor och djur som på fordon, byggnader och miljö. Den som hanterar farligt gods ska ha utbildning. ADR 1.3 vänder sig till dig som hanterar farligt gods.

adr allmän

ADR

ADR är en förkortning som står för "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route" på franska, vilket betyder "Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg". ADR är en internationell överenskommelse som reglerar transport av farligt gods på väg, med syfte att säkerställa att farligt gods hanteras och transporteras på ett säkert sätt. Överenskommelsen gäller för transport av farligt gods inom Europa och är bindande för medlemsländerna.

ADR innehåller regler för hur farligt gods ska märkas, märkning av transportmedel, förpackning, dokumentation, utbildning av personal, samt säkerhetsåtgärder vid transport av farligt gods. Överenskommelsen uppdateras regelbundet för att möta nya behov och förbättra säkerheten vid transport av farligt gods.Copyright © Alla rättigheter förbehållna