ADR ONLINE

2495 SEK/ person

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för gods som, om det inte hanteras rätt under transport, riskerar att orsaka skador i sin omgivning, på såväl människor och djur som på fordon, byggnader och miljö. Den som hanterar farligt gods ska ha utbildning. ADR 1.3 vänder sig till dig som hanterar farligt gods.

adr allmän

ADR 1.3

Säkerhetsstandarder för Transport av Farligt Gods


Är du ansvarig för transporten av farligt gods? Då är det avgörande att du är bekant med ADR 1.3 - de internationella säkerhetsstandarderna som reglerar transporten av farligt gods på väg.


Varför är ADR 1.3 så viktigt?

ADR 1.3 utgör grunden för säker transport av farliga ämnen på väg. Det fastställer strikta regler och föreskrifter för klassificering, förpackning, märkning och dokumentation av farligt gods. Att följa ADR 1.3 är inte bara ett lagkrav, det är också ett ansvar gentemot samhället och miljön.


Varför välja oss?

Vi är din pålitliga partner för ADR 1.3-efterlevnad. Med vår hjälp kan du:

  • Minska Risker: Följande ADR 1.3 hjälper dig att minimera olycksrisker och skydda ditt företag och omgivningen.

  • Spara Tid och Resurser: Våra experter förenklar efterlevnadsprocessen, sparar din tid och resurser.

  • Följande Lagar: Vi hjälper dig att undvika böter och rättsliga problem genom att säkerställa att du följer ADR 1.3 noggrant.

Kontakta oss idag för att säkerställa att du är fullt efterlevande av ADR 1.3 och har en säker och effektiv transport av farligt gods.ADR är en förkortning som står för "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route" på franska, vilket betyder "Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg". ADR är en internationell överenskommelse som reglerar transport av farligt gods på väg, med syfte att säkerställa att farligt gods hanteras och transporteras på ett säkert sätt. Överenskommelsen gäller för transport av farligt gods inom Europa och är bindande för medlemsländerna.

ADR innehåller regler för hur farligt gods ska märkas, märkning av transportmedel, förpackning, dokumentation, utbildning av personal, samt säkerhetsåtgärder vid transport av farligt gods. Överenskommelsen uppdateras regelbundet för att möta nya behov och förbättra säkerheten vid transport av farligt gods.

adr utbildning

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

unsplash